Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΜΕΡΟΣ Γ

γ) Ρευστοποίηση ενεργητικού

    Η, εν λόγω της προκειμένης ειδικής εκκαθαρίσεως ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ του μεταβιβαζομένου τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος ενεργητικού της Τράπεζας της Ανατολής ενεργηθήσεται ως εξής:

    Α) Αι υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κρινόμεναι ασφαλείς, κατά την περί τούτου αναξέλεγκτον κρίσιν της, απαιτήσεις λογίζονται, άνευ τινός, οριστικώς ρευστοποιηθείσαι ηυξημέναι κατά τους μέχρι της ημέρας της προκειμένης συγχωνεύσεως των συμβαλλομένων Τραπεζών τόκους των. Εάν όμως των τοιούτων απαιτήσεων έχη προεισπραχθή υπό της Τραπέζης της Ανατολής ο τόκος, δια προθεσμίαν λήγουσαν μετά την ημέραν της συγχωνεύσεως αυταί θα υπολογισθώσιν ηλαττωμένοι, κατά τον από της ημέρας της συγχωνεύσεως μέχρι της λήξεως των προεισαχθέντα τόκον.

    Β) Εκάστη των λοιπών απαιτήσεων ρευστοποιείται δια της εισπράξεως της ή λογίζεται οριστικώς ρευστοποιηθείσα αντί του υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ των ειδικών εκκαθαριστών, ορισθέντος ποσού.

    Γ) Έκαστον των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της Τραπέζης της Ανατολής ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ δια της εισπράξεως του τιμήματος της πραγματοποιηθείσης υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, μετά ΣΥΜΦΩΝΟΝ γνώμην των ειδικών εκκαθαριστών, εκποιήσεως του, ή λογίζεται οριστικώς ρευστοποιηθέν αντί του υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, της ΣΥΜΦΩΝΙΑ των ειδικών εκκαθαριστών, ορισθέντος ποσού.

    Δ) Αλληλόχρεος έντοκος λογαριασμός της ειδικής εκκαθαρίσεως

    Προς εκτέλεσιν της ειδικής εκκαθαρίσεως του ενεργητικού και τιυ παθητικού της Τραπέζης της Ανατολής, άτινα μεταβιβάζονται τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος από της περί ης ο όρος IV δημοσιεύσεως, και προς εξεύρεσιν του ποσού, όπερ, λόγω τιμήματος εξαγοράς, ήθελεν είναι καταβλητέον ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΙΝ της εκκαθαρίσεως εις τους ΚΟΜΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Τραπέζης της Ανατολής, θέλει ανοιγή παρά τη Εθνική Τραπέζη, εκτός των άλλων λογαριασμών της ειδικής εκκαθαρίσεως και αλληλόχρεος τοιούτος, επ’ ονόματι του συνόλου των κομιστών μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής, έντοκος ως προς τε την χρεώσιν και την πίστωσιν αυτού, προς επτά τοις εκατό (7%) ετησίως.

    Ο λογαριασμός ούτος θέλει χρεωθεί: α) εντόκως από της περί ης ο όρος Ι δημοσιεύσεως, με άπαν το, κατά τον όρον IV μεταβιβαζομένον τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος παθητικόν της Τραπέζης της Ανατολής, πλέον δεδουλευμένων τόκων, β) εντόκως αφ’ ης εκάστη των περί ων ο όρος IV προκαταβολών, έναντι του προϊόντος της ειδικής εκκαθαρίσεως, τυγχάνει πληρωτέα με το προς πληρωμήν απαιτούμενον δια τας διακοσίας ογδοήκοντα χιλιάδας (280.000) μετοχάς της Τραπέζης της Ανατολής ποσόν, γ) εντόκως από εκάστης καταβολής με παν ποσόν καταβληθησομένον υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς τρίτους, λόγω της παρ’ αυτής αναδοχής των υποχρεώσεων της Τραπέζης της Ανατολής και όπερ τυχόν δεν ήθελε προκύπτει εκ των εν τοις βιβλίοις της Τραπέζης ταύτης εγγράφων και δ) εντόκως από εκάστης καταβολής, με τα ποσά των καταβλητέων εις το μη κρατηθησομένον υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προσωπικόν της Τραπέζης της Ανατολής αποζημιώσεων και με τα ποσά τα πληρωτέα δια την αμοιβήν των ειδικών εκκαθαριστών, την ορισθείσαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Τραπέζης της Ανατολής της 1ης Αυγούστου 1932 και τα έξοδα αυτών και δη μεταβιβάσεως των και διανομής αυτών δια τας ανάγκας της ειδικής εκκαθαρίσεως εις Αιγύπτον ως και εις άλλα μέρη και ένθα είναι εγκατεστημένη η Τράπεζα της Ανατολής. Ο λογαριασμός ούτος δι’ ουδενός θέλει επιβαρυνθή πλην των ανωτέρω, εξόδου προσωπικού, ενοικίου, υλικού γραφείων και προμηρείας, θέλει όμως επιβαρυνθή δια παντός εξόδου όπερ καταβληθή υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος δια λογαριασμόν της ειδικής εκκαθαρίσεως.

    Ο περί ου πρόκειται λογαριασμός θέλει πιστωθή με τα ποσά, άτινα θα προκύψουν εκ της ρευστοποιήσεως του μεταβιβαζομένου τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος ενεργητικού της Τράπεζας της Ανατολής:

    α) εντόκως από της περί ης ο όρος IV δημοσιεύσεως, δια τα ποσά άτινα θα προκύψωσιν εκ της συμφώνως τοις ανωτέρω ρευστοποιήσεως των υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ασφαλών κρινόμενων απαιτήσεων και

    β) εντόκως από της σχετικής εισπράξεως ή συμφωνίας, αναλόγως του τρόπου καθ’όν θέλει ενεργηθή ή ρευστοποίησις των, δια τα ποσά, άτινα θα προκύψωσιν εκ της κατά τα προκτεθέντα ρευστοποιήσεως των λοιπών, πλην των άνω, απαιτήσεων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού.

    Δεδομένου, ότι μέγα μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της Τραπέζης της Ανατολής αποτελείται από ξένα νομίσματα, ο περί ού πρόκειται αλληλόχρεος έντοκος λογαριασμός θέλει τηρηθεί εις τα εξής πέντε κύρια νομίσματα: 1) Δραχμάς 2) Φράγκα Γαλλίας 3) Λίρας Αιγύπτου 4) Λίρας Αγγλίας και 5) Δολάρια. Αι εις άλλα νομίσματα υποχρεώσεις και απαιτήσεις μετατρέπονται εις Δραχμάς, άμα τη μεταφορά εις τον αλληλόχρεον τούτον λογαριασμόν. Δια την περίπτωσιν καθ’ήν δεν υφίσταται εξίσωσις μεταξύ των εις έκαστον των άνω τεσσάρων ξένων νομισμάτων μεταβιβασθεισών τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος υποχρεώσεων της Τραπέζης της Ανατολής αφ’ ενός και των ρευστοποιηθέντων ή κρινόμενων ως ρευστοποιήσιμων ενεργητικών στοιχείων της αφ’ ετέρου, αναγνωρίζεται τη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το δικαίωμα της μετατροπής των νομισμάτων τούτων, ή και των Δραχμών, εις έτερα ή και εις Δραχμάς, εις τρόπον ώστε να επέρχηται η ως άνω εξίσωσις.

    Η τροπή των νομισμάτων της άνω πέντε λογαριασμών δύναται να ενεργηθεί και άνευ των ως άνω προϋποθέσεων, υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, συναινούντων των ειδικών εκκαθαριστών.

    Ε) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Τραπέζης της Ανατολής προς την Εθνικήν Τράπεζα της Ελλάδος.

    Συνομολογείται ότι, καίτοι κατά νόμον από της συγχωνεύσεως των δυο συγχωνευόμενων Τραπεζών αι αμοιβαίοι μεταξύ των απαιτήσεις και αι αντίστοιχοι υποχρεώσεις, θέλουσι θεωρηθή αποσβεσθείσαι, άτε της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος υποκατασταθησομένης δια καθολικής διαδοχής εις την περί ού πρόκειται αλληλόχρεος λογαριασμός, και εν γένει η ειδική εκκαθάρισις αποκλειστικόν σκοπόν έχουσι την εξεύρεσιν του ακριβοδίκαιου τιμήματος της εξαγοράς της Τραπέζης της Ανατολής, θα καταχωρηθώσιν εν των λογαριασμώ τούτω και άπασαι αι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Τραπέζης της Ανατολής έναντι της Εθνικής Τραπέζηση της Ελλάδος.

    ΣΤ) Λήξις της ειδικής εκκαθαρίσεως:

    Η ειδική εκκαθάρισις θέλει ενεργηθεί εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών από της περί ής ο όρος Ι της παρούσης δημοσιεύσεως. Το χρονικόν τούτο διάστημα δύναται να παραταθεί, εφ’ άπαξ ή αλληλοδιαδόχως εφ’ όσον ήθελον απαιτήσει την τοιαύτην παράτασιν του αι ανάγκαι της ειδικής εκκαθαρίσεως κατά την περί τούτου ανεξέλεγκτον κρίσιν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

    Κατά την διάρκειαν της Ειδικής Εκκαθαρίσεως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θέλει προβαίνει εις την σύνταξιν Καταστάσεως της εις το τέλος εκάστης εξαμηνίας θέσεως της Ειδικής Εκκαθαρίσεως και εις την δημοσίευσιν αυτής δια μίας των ευρύτερον εν Αθήνας κυκλοφορουσών Εφημερίδων κατά την κρίσιν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και δια μίας εφημερίδος εν Αιγύπτω, ομοίως κατά την κρίσιν αυτής.

    Μετά την λήξιν του ως άνω χρονικού διαστήματος των δύο ετών ή εν περιπτώσει παρατάσεως αυτού, μετά την λήξιν της παρατάσεως του, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θέλει από συμφώνου μετά των ειδικών εκκαθαριστών προς περάτωσιν της ειδικής εκκαθαρίσεως, προσδιορίση την αξίαν του μη εισέτι ρευστοποιηθέντος, συμφώνως τοις προεκτεθείσι τρόποις, μέρους του ενεργητικού της Τραπέζης της Ανατολής, με την οποίαν αξίαν θέλει πιστωθή ο αλληλόχρεος έντοκος λογαριασμός.

    VII. Ανεύθυνον της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εκ διαχειρίσεως.

    Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος απαλλάσσεται της ένεκεν ελαφράς αμέλειας ευθύνης έναντι των κομιστών μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής, δια την ην θέλει ενεργήσει διαχείρισην των διάφορων υποθέσεων και εν γένει του ενεργητικού και του παθητικού της συγχωνευθησομένης αυτή Τραπέζης της Ανατολής, εφόσον τηρή τα υπό της παρούσης συμβάσεως οριζόμενα.

    VIII. Μέτοχοι της Τραπέζης της Ανατολής. Πληρωμή αυτών.

    Από της περί ής ο όρος IV δημοσιεύσεως αι μετοχαί της Τραπέζης της Ανατολής ακυρούνται αυτοδικαίως, παρέχουσαι μόνον το δικαίωμα εις την παρά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος πληρωμήν του αντιτίμου των όπερ θα συνίσταται εις το αναλογούν έκαστη μετοχή μέρος του κατά τον όρον ΙΙΙ τιμήματος εξαγοράς.

    Μετά δεκαπενθήμερον από της ως άνω δημοσιεύσεως, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θέλει πληρώση έναντι του ποσού, όπερ θέλει αναλογήση εις έκαστην μετοχήν, εκ του τιμήματος της εξαγοράς, δραχμάς διακοσίας (200) κατά μετοχήν, σφραγίζουσα εκάστην προσαγομένην αυτή μετοχήν προς ένδειξιν της πληρωμής ταύτης. Το ποσόν τούτο των δραχμών διακοσίων, αφ’ ενός μεν περιλαμβάνει το ποσόν των δραχμών πεντήκοντα (50), όπερ θεωρείται το τίμημα της εξαγοράς της πελατείας της Τραπέζης της Ανατολής (Goodwill), αφ’ ετέρου δε ποσόν εκατόν πεντήκοντα (150) δραχμών, όπερ αποτελεί προκαταβολήν έναντι του προϊόντος της ειδικής εκκαθαρίσεως του μεταβιβαζομένου τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος ενεργητικού και παθητικού της Τραπέζης της Ανατολής.

    ΜΕΤΑ δε το ΠΕΡΑΣ της περί ής ο όρος VI ειδικής εκκαθαρίσεως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θέλει καταβάλη το εις εκάστην των διακοσίων ογδοήκοντα χιλιάδων (280.000) μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής αναλογούν, επί πλέον του κατά των άνω ποσού των δραχμών εκατόν πεντήκοντα (150), υπόλοιπον του προϊόντος της ειδικής εκκαθαρίσεως. Διαρκούσης της ειδικής εκκαθαρίσεως θέλουσιν ενεργείσθαι εικοσιπεντάδραχμοι εκάστοτε προκαταβολαί έναντι του τελικώς πληρωτέου εις εκάστην μετοχήν υπολοίπου, εφ όσον ήθελεν επιτρέπη τούτο η πρόοδος της προμνησθείσης, εκκαθαρίσεως κατά την ανεξέλεγκτον περί τούτου κρίσιν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

    Εάν η ειδική εκκαθάρισης αποφέρη ποσό έλασσον των δραχμών εκατόν πεντήκοντα (150) κατά μετοχήν, και κατά συνέπειαν, αυξανόμενου του κατά μετοχήν προϊόντος της εκκαθαρίσεως κατά το περί ού ο όρος ΙΙ ποσόν των δραχμών πεντήκοντα (50) ήθελε προκύψει ποσόν έλασσον των δραχμών διακοσίων (200) ουδέν δικαίωμα θέλει έχει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όπως αναζήτηση την επί πλέον του ποσού τούοτυ προκαταβολήν, καθ’ όσον το καταβληθέν κατά το άνω ποσόν των δραχμών διακοσίων (200) κατά μετοχήν, λογίζεται ως το κατώτατον όριον του τιμήματος της υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εξαγοράς της Τραπέζης της Ανατολής.

    IX. Παράδοσις περιουσίας κλπ, της Τραπέζης της Ανατολής.

    Μεταβιβαζομένων από της περί ο όρος IV δημοσιεύσεως πάντων των περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης της Ανατολής αυτοδικαίως εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, κατά δε κυριότητα, νομήν και κατοχήν, πάντες οι οπωσδήποτε κατέχοντες τοιαύτα στοιχεία θεωρούνται κατέχοντες αυτά επ’ ονόματι και δια λογαριασμόν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, υποχρεούνται δε όπως αμελητεί παραδώσουσι ταύτα εις αυτήν και δη τα Καταστήματα, τα υλικά, τα Ταμεία, την περιουσίαν, τα παραστατικά, τα αρχεία κλπ. Και πάσαν εν γένει την υπηρεσίαν προς τους επί τούτω εντεταλμένους επό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος υπαλλήλους, συντασσομένου πρωτοκόλλου εις διπλούν, επί τη βάσει των κατά την αυτήν ημέραν λογιστικών καταστάσεων εκάστου Καταστήματος…

    Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά το πέρας της ειδικής εκκαθάρισης με την ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας της Ανατολής, θα έπρεπε να προσδιορισθεί το τίμημα εξαγοράς έκαστης μετοχής και να καταβληθεί στους νόμιμους διακιούχους – κομιστές των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, το αναλογούν υπόλοιπο του προϊόντος της ειδικής εκκαθαρίσεως πλέον του προκαταβληθέντος ποσού των εκατόν πενήντα (150) δραχμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.